SICO CZ s.r.o. - gumárenská a plastikářská výroba a prodej
Administrativní budova
Vážení obchodní partneři,

společnost SICO CZ s.r.o. přijala všechny požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), proto Vás informujeme o následujících skutečnostech:

Správcem údajů je společnost SICO CZ s.r.o., Hostim 183, IČO 64508315.

Správce údajů jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů pana Josefa Davida, kterého můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 735 755 022, nebo emailem david@sicocz.cz.

V rámci obchodního styku zpracováváme pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro naši činnost. Jedná se o jméno, příjmení a titul podnikající fyzické osoby, nebo kontaktní osoby, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon a e-mail.

Výše uvedené osobní údaje obchodních partnerů (dodavatelů, zákazníků apod.) získáváme zpravidla z webových stránek, informačních letáků, inzerátů, při jednání o zakázkách, účasti na veletrzích, na základě zaslaných nabídek apod..

Důvodem zpracování osobních údajů je téměř výlučně plnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (čl. 6 bod 1b GDPR), případně splnění právní povinnosti (čl. 6 bod 1c GDPR) týkající se například záruky vztahující se na naše produkty. Pokud zcela výjimečně považujeme za nutné zpracovávat osobní údaje nad rámec těchto ustanovení, vždy tak činíme pouze se souhlasem subjektu údajů.

Osobní údaje uchováváme v listinné podobě a v elektronické podobě v našem informačním systému. V obou případech jsou na základě nastavených interních pravidel a opatření osobní údaje chráněny proti zneužití.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho obchodního partnerství. Další zpracování je možné pouze na základě plnění zákonných povinností plynoucích z právního vztahu (např. záruční lhůty), nebo souhlasu subjektu údajů.

Kontaktní osobou pro uplatnění níže uvedených práv subjektu údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů.

1) Právo na přístup k osobním údajům

Na základě žádosti Vám neprodleně poskytneme informace, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje a dále:

a) za jakým účelem jsou zpracovávány

b) o jaké osobní údaje se jedná

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterém osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

e) zda můžete požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů, nebo vznést námitku proti zpracování

f) že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás,

h) zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a smysluplné informace týkající se použitého postupu, významu a předpokládaných důsledků.

i) Zda se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, případně o vhodných zárukách vztahujících se k předání.

2) Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, zjednáme nápravu – osobní údaje opravíme nebo doplníme.

3) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Není-li dána nějaká zákonná povinnost, která by nás zavazovala k dalšímu zpracování osobních údajů, neprodleně na základě Vašeho požadavku osobní údaje přestaneme zpracovávat.

4) Právo na omezení zpracování¨

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem.

Případy, kdy je možné omezit zpracování osobních údajů:

• subjekt údajů popírá jejich přesnost – na dobu než bude přesnost ověřena,

• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz údajů a místo toho žádá pouze omezení jejich použití,

• správce již údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

• subjekt vznesl námitku – dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují na oprávněnými důvody subjektu údajů.

Vaši případnou žádost o omezení zpracování osobních údajů bezodkladně posoudíme a budeme Vás informovat o výsledku posouzení a přijatých opatřeních.

5) Právo na přenositelnost údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, má subjekt údajů právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

6) Právo vznést námitku

Právo použitelné např. v případě zasílání nevyžádaných reklamních emailů apod. Na základě námitky musí správce přestat osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování.

7) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Takové rozhodování v našich podmínkách neprovádíme.

8) Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Dozorovým orgánem v České republice je

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

tel.: 234 665 125

www.uoou.cz

Věříme, že Vám tyto řádky poskytly informace o oblasti ochrany osobních údajů.

Jakékoliv další dotazy týkající se této problematiky Vám rádi zodpovíme prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Děkujeme Vám za Vaši dosavadní důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci
© SICO CZ s.r.o. | Hostim 183, 671 54 | tel.: 00420/515 258 226 | fax: 00420/515 258 016 | e-mail: sicocz@sicocz.cz | web: www.sicocz.cz | © Jan Forman (2008)